ناشر منبع

ناشر منبع

آغاز به کار ۸ نمایشگاه دائمی ساخت داخل در شهرک های صنعتی کشور

همزمان با روز ملی حمایت از صنایع کوچک ۸ نمایشگاه دائمی ساخت داخل با اولویت به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی های صنعتی کشور آغاز به کار نمود.