ناشر منبع

ناشر منبع

برگزاری گردهمایی مسئولان استانی مرکز ساخت داخل

گردهمایی مسئولان استانی ساخت داخل با حضور، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات، معاون و روسای گروه های این مرکز و مسئولان ساخت داخل سازمان های صمت استانی برگزار شد.